Artiest boeken? Artiesten boeken bij Geels Evenementen!

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: “ Geels evenementen”, de natuurlijke- of rechtspersoon statutair gevestigd te Schagerbrug. “Opdrachtgever”, degene die Geels evenementen een Opdracht verstrekt voor het contracteren van artiest(en), musicus/musici en/of uitvoerend kunstenaar(s), het organiseren van een (onderdeel van een) Opdracht en/of het verhuren van roerende zaken, zulks in de ruimste zin des woords; “Artiest”, de (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunsten en amusement, die zich jegens het Geels evenementen heeft verbonden een bepaalde artistieke prestatie verrichten. Onder (beroeps)beoefenaar wordt verstaan: (I) artiest, musicus en/of uitvoerend kunstenaar, die tegen betaling deelneemt aan voorstellingen, concerten en/of uitvoeringen die direct door het publiek kunnen worden waargenomen of die worden geregistreerd ten behoeve van openbaarmaking, (II) degene die tegen betaling directe technische of artistieke bijstand verleent ten behoeve van de hiervoor bedoelde voorstellingen, concerten of uitvoeringen, (III) degene die tegen een bedongen prijs voor een opdrachtgever een stoffelijk werk met een kunstzinnige waarde tot stand brengt; “Toeleverancier”, degene die zich direct of indirect jegens Geels evenementen heeft verbonden om diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin des woords, zoals onder andere met betrekking tot zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en beveiliging; “Wederpartij”, de Opdrachtgever, Artiest en/of Toeleverancier; “Meerwerk”, alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor Geels evenementen en/of de door haar ingeschakelde Toeleveranciers meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken; “Rider”, speciale aanvullende bepalingen, welke onlosmakelijk verbonden zijn met de overeenkomst, met betrekking tot de aard van de gecontracteerde prestaties, een en ander in de ruimste zin des woords, zoals onder andere bepalingen met betrekking tot aanvang- en opbouwtijden, zaal, podium, kleedkamer, elektriciteit, hulp bij op- en afbouw, catering en technische bepalingen licht en geluid; “Uitkoopsom”, de gage van de Artiest, inclusief loonbelasting en premies werknemersverzekeringen en eventueel te vermeerderen met omzetbelasting; “Opdracht”, de te leveren prestatie in de ruimste zin des woords, al dan niet artistiek; “Boeking”, het contracteren van één of meerdere Artiesten in het kader van een Opdracht.

ARTIKEL 2 WERKINGSSFEER

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Geels evenementen, alsmede op alle met de Wederpartij gesloten overeenkomsten. Van deze algemene leveringsvoorwaarden afwijkende bedingen, ook indien deze zijn opgenomen in door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, binden Geels evenementen niet, tenzij deze door Geels evenementen schriftelijk zijn aanvaard. Indien Geels evenementen (ten behoeve van of bij de uitvoering van een met de opdrachtgever gesloten overeenkomst) met een Toeleverancier, zijnde een horecabedrijf, een toeleveringsovereenkomst heeft gesloten in de zin van de Uniforme Voorwaarden Horeca van Koninklijk Horeca Nederland, dan wel zelf horecadiensten in die zin verleent, hebben deze Uniforme Voorwaarden(uitgegeven door Koninklijk Horeca Nederland, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage onder nummer 606/1998 dan wel eventueel later gedeponeerde Uniforme Voorwaarden) voor zover het de horecadiensten betreft, aanvullende werking op deze algemene leveringvoorwaarden. Indien Geels evenementen (ten behoeve van of bij de uitvoering van een met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst) een overeenkomst met een vervoersbedrijf heeft gesloten in de zin van de Algemene vervoers- en reisvoorwaarden van KNV Busvervoer, hebben deze Algemene vervoers- en reisvoorwaarden (uitgegeven door KNV Busvervoer, gedeponeerd op 18 januari 2002 onder nummer 12/2002 ter griffie van arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage dan wel eventueel later gedeponeerde Algemene Vervoers- en reisvoorwaarden) voor zover het de vervoersdiensten betreft, aanvullende werking op deze algemene leveringsvoorwaarden. 

ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

Alle aanbiedingen van Geels evenementen zowel schriftelijk als mondeling, zijn steeds vrijblijvend. Geels evenementen al de overeenkomst met de Wederpartij schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de Wederpartij doen toekomen. De Wederpartij draagt er zorg voor dat een ondertekend exemplaar van deze overeenkomst omgaand, doch uiterlijk binnen een termijn van 7 (zeven) dagen na dagtekening in het bezit is van Geels evenementen. Indien Geels evenementen de door de Wederpartij ondertekende overeenkomst niet binnen 7 (zeven) dagen na dagtekening van de Wederpartij retour heeft ontvangen, heeft Geels evenementen, behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder hierdoor schadeplichtig te worden, mits zulks binnen een redelijke termijn per post én per telefax of e-mail aan de Wederpartij wordt medegedeeld. Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien partijen dit van tevoren schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 4 BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT

De Opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de overeenkomst met Geels evenementen, volledig bekend te zijn met de prestaties van de Artiest en/of de Toeleverancier, alsmede met de soort en/of de aard van de concreet gecontracteerde prestaties. De Artiest is verplicht ruim van te voren aanwezig te zijn, met alle zaken die voor de opdracht nodig zijn, tenzij schriftelijk van te voren is overeengekomen dat bepaalde voor de opdracht benodigde zaken door Geels evenementen, de Opdrachtgever en/of de Toeleverancier zullen worden verstrekt. De op grond van enig intellectueel eigendomsrecht af te dragen gelden, onder meer aan BUMA/STEMRA met betrekking tot de auteursrechten en aan SENA met betrekking tot de naburige rechten, komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen is slechts toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Geels evenementen. De Opdrachtgever garandeert dat: in het geval van de uitvoering van een Opdracht in de open lucht een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan bijvoorbeeld betrokkenen en/of zaken van de Artiest, Toeleverancier en/of Geels evenementen. Tevens zorgt de Opdrachtgever alsdan voor opgestelde dranghekken op ruime afstand van het podium; indien de omstandigheden ten tijde van de uitvoering van de Opdracht dit noodzakelijk mochten maken, in overleg met Geels evenementen een professionele ordedienst ter plekke aanwezig is. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de ordehandhaving tijdens opbouw, uitvoering en afbouw; de Artiest de afstand tussen kleedkamer en podium ongestoord en veilig kan afleggen; er voor de Artiest een ordentelijke en afsluitbare kleedkamer aanwezig is, in ieder geval voorzien van de benodigde wasgelegenheid, spiegels, verlichting en noodzakelijke verwarming; indien blijkt dat de populariteit van de Artiest op de datum van de uitvoering van de Opdracht aanzienlijk is gestegen ten opzichte van het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst, eventuele extra veiligheidsmaatregelen worden genomen, bij gebreke waarvan Geels evenementen gerechtigd is de betreffende Opdracht te annuleren zonder hierdoor schadeplichtig te worden; De Opdrachtgever garandeert Geels evenementen over alle vergunningen te beschikken, welke vereist zijn met betrekking tot de activiteiten van Opdrachtgever in verband waarmee Geels evenementen de opdracht uitvoert en het gebruik van hetgeen Geels evenementen levert. Opdrachtgever zal Geels evenementen desgevraagd onmiddellijk inzage verschaffen in bedoelde vergunningen en alle (eventueel aanvullende) vergunningsvoorwaarden ter zake en/of een afschrift daarvan aan Geels evenementen ter beschikking stellen. indien de Artiest gebruik maakt van Riders en deze door de Artiest vóór het sluiten van de overeenkomst met Geels evenementen van toepassing zijn verklaard op de uitvoering van de Opdracht, deze Riders ook door de Opdrachtgever zullen worden nageleefd en/of gerespecteerd. Geels evenementen zal in het voorkomende geval Opdrachtgever omgaand informeren over de door de Artiest gehanteerde Riders; De Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat: de Artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij de uitvoering van de Opdracht, tijdens de uitvoering per uur recht hebben op twee gratis consumpties, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen; de Artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij de uitvoering van de Opdracht, recht hebben op een eenvoudige maaltijd, indien hun deelname aan de uitvoering van de Opdracht langer dan 4 (vier) uur duurt; de Artiest gerechtigd is elk gecontracteerd uur 10 (tien) minuten te pauzeren, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen. In geval de Artiest op de datum van de uitvoering van de Opdracht een televisieopname of een buitenlandse tournee heeft, behoudt Geels evenementen zich het recht voor om - zonder 3 dat Geels evenementen hierdoor jegens de Opdrachtgever schadeplichtig wordt - óf (een onderdeel van) de Opdracht te annuleren, zulks tot uiterlijk tien (10) dagen voor de datum van de uitvoering van de Opdracht, óf in overleg met de Opdrachtgever tegen dezelfde voorwaarden de uitvoering van de Opdracht naar een andere datum te verplaatsen. Indien zich een situatie voordoet zoals hiervoor in lid 7.a is omschreven, dan wel de desbetreffende Artiest door ziekte en/of overmacht niet in staat is tijdens de uitvoering van de Opdracht op te treden, heeft Geels evenementen het recht de desbetreffende opdracht door een andere gelijkwaardige artiest te (doen) vervangen, waarbij de eventuele in redelijkheid te maken extra kosten voor rekening komen van de Opdrachtgever, zonder dat dit de Opdrachtgever het recht geeft de overeenkomst met Geels evenementen(gedeeltelijk) te annuleren. De Toeleverancier garandeert een juiste uitvoering te geven aan diens verplichtingen voortvloeiende uit de met Geels evenementen gesloten overeenkomst met betrekking tot de te leveren diensten en/of de ter beschikking te stellen zaken.

ARTIKEL 5 INTELLECTUEEL EIGENDOM

De intellectuele eigendomsrechten op alle door Geels evenementen ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) Opdracht, welke aan Opdrachtgever worden gepresenteerd en/of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen offertes, documentatie, ontwerpen en/of andere (schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij Geels evenementen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geels evenementen van voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.

ARTIKEL 6 PRIJZEN

Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het sluiten der Overeenkomst geldende prijzen. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de Wederpartij en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst aan de kant van Geels evenementen prijsverhogingen- Bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, vervoer kosten, technische- en/of organisatorische kosten – mochten voordoen, is Geels evenementen gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Indien voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief omzetbelasting en zonder de aan BUMA/STEMRA en/of de aan SENA af te dragen gelden. Indien in de aanbieding, offerte en overeenkomst gesproken wordt van een Uitkoopsom, betreft dit een uitkoopsom zoals gedefinieerd in artikel 1 lid h, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

ARTIKEL 7 BETALINGEN

Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de Opdrachtgever te geschieden 14 (veertien) dagen voor factuurdatum, zonder dat de Opdrachtgever het recht heeft op verrekening en/of opschorting. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen h 4

ARTIKEL 8 ANNULERING

De Wederpartij dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met het Geels evenementen gesloten overeenkomst direct per aangetekend schrijven én per telefax of e-mail aan Geels evenementen mede te delen. In het geval de Opdrachtgever de met Geels evenementen gesloten overeenkomst annuleert, gelden de volgende annulerings- voorwaarden:
Bij annulering tot 12 weken voor de evenement datum wordt 20% van het totale evenementbedrag in rekening gebracht.
Bij annulering tot 8 weken voor de evenement datum wordt 40% van het totale evenementbedrag in rekening gebracht.
Bij annulering tot 6 weken voor de evenement datum wordt 60% van het totale evenementbedrag in rekening gebracht.
Bij annulering tot 1 maand voor de evenement datum wordt 80% van het totale evenementbedrag in rekening gebracht.
Bij annulering tot 2 weken voor de evenement datum wordt 100% van het totale evenementbedrag in rekening gebracht.

De Opdrachtgever aanvaardt haar aansprakelijkheid en vrijwaart Geels evenementen volledig voor iedere aanspraak van enige derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.

ARTIKEL 9 KLACHTEN

Ingeval van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de met Geels evenementen gesloten overeenkomst dienen onmiddellijk te worden gemeld. Eventueel te ontstane schades dienen door beide partijen steeds tot een minimum beperkt te worden. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 (zeven) dagen na datum van de uitvoering van de Opdracht, per aangetekende brief Geels Evenementen kenbaar worden gemaakt, zulks bij te laat kenbaar maken op straffe van verval van iedere aanspraak. Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 1 omschreven is gereclameerd, wordt Geels evenementen geacht alle verplichtingen jegens de Wederpartij op correcte wijze te zijn nagekomen.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID /VRIJWARING

Geels evenementen kan door de Wederpartij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld van Geels evenementen of haar leidinggevenden. Indien en voor zover op Geels evenementen enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door Geels evenementen uit hoofde van de desbetreffende Opdracht op dat moment aan de Wederpartij gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag. Geels evenementen is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de wederpartij toebehorende gelden en/of zaken gedurende de uitvoering van de Opdracht. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van door Geels evenementen of door derden - al dan niet tegen betaling - aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht van de Artiest. De Opdrachtgever vrijwaart Geels evenementen voor iedere aanspraak ter zake. In het geval van Meerwerk en/of overmacht (als hierna bedoeld in artikel 12) komen alle (on)kosten van Geels evenementen, waaronder begrepen alle (on)kosten van - al dan niet door Geels evenementen ingeschakelde - derden, volledig voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart Geels evenementen tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake. Onverminderd de bevoegdheid van Geels evenementen om van de Wederpartij al dan niet ( gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is de Wederpartij volledig aansprakelijk voor alle schade, vervolgschade daaronder begrepen, van Geels evenementen, voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze algemene voorwaarden genoemde garantie en/of verplichting. De Wederpartij vrijwaart Geels evenementen tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake. 

ARTIKEL 11 ONTBINDING

Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer: • Het faillissement van een der partijen is uitgesproken of de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken; • De Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend; • De Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest; • Gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de Opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen. Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele vordering op de Wederpartij direct opeisbaar zijn.

ARTIKEL 12 OVERMACHT

Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor Geels evenementen diens verplichtingen Uit hoofde van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor Geels evenementen als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan: • Mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme; • Een dag van nationale rouw; • contingenterings- of andere overheidsmaatregelen; • Werkstaking; • Natuurrampen; • Ziekte van de Artiest; • Het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie Geels evenementen voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens Geels evenementen Met inachtneming van artikel 10 lid 4 van deze algemene leveringsvoorwaarden is Geels evenementen in geval van overmacht gerechtigd: hetzij de overeenkomst met de Wederpartij (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan de Wederpartij, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat het Geels Evenementen hierdoor jegens de Wederpartij schadeplichtig wordt; in overleg met de Opdrachtgever de uitvoering van de Opdracht te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hierdoor sprake is van Meerwerk is artikel 3 lid 4 van deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning of ontheffing aan de zijde van de Opdrachtgever levert voor de Opdrachtgever géén overmacht op.

ARTIKEL 13 ONVERBINDENDHEID / HIATEN

Indien een of meer bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die - gelet op het doel en de strekking van deze algemene leveringsvoorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

ARTIKEL 14 GESCHILLEN

Op de door Geels evenementen gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de door Geels evenementen en de Wederpartij gesloten overeenkomst, is uitsluitend de rechter in het Arrondissement waar Geels evenementen gevestigd is bevoegd kennis te nemen, zulks onverlet de eventuele bevoegdheid van de kantonrechter, oktober 2007 6

BIJLAGE ELEKTRONISCH DATAVERKEER

Deze bijlage maakt integraal onderdeel uit van de toepasselijke Algemene leveringsvoorwaarden van Geels evenementen. Naast de in de Algemene leveringsvoorwaarden gebruikte definities, wordt in deze bijlage onder ‘Elektronisch dataverkeer’ verstaan: het verzenden of ontvangen van informatie en verklaringen via alle elektronische communicatiemiddelen, zoals e-mail, FTP (File Transfer Protocol) of interactieve internetpagina’s.

ARTIKEL 1 TOT STANDKOMING OVEREENKOMST

Partijen komen overeen dat via elektronisch dataverkeer tot stand gekomen overeenkomsten tussen partijen bindend zijn en dat via elektronisch dataverkeer verzonden informatie in een eventuele gerechtelijke procedure dwingende bewijskracht heeft ter zake van de tussen partijen bestaande afspraken, tot op tegenbewijs door de partij die zich erop beroept dat het bewijs niet betrouwbaar is. In geval van een conflict aangaande de inhoud, vorm of verzend/ontvangsttijdstip van door partijen verzonden elektronische berichten, of van de door hen via een website ingegeven of achtergelaten informatie en de inhoud, vorm of verzend/ontvangsttijdstip van het door Geels evenementen ontvangen bericht of van via de site ontvangen informatie, zal relevante informatie zoals vastgelegd in de administratie en/of de elektronisch databases van Geels evenementen als dwingend bewijs gelden in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs van de partij die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

ARTIKEL 2 E-MAIL BERICHTEN

Een overeenkomst per e-mailbericht kan in het kader van de algemene leveringsvoorwaarden gelijk worden gesteld met een schriftelijke overeenkomst. Bij een geschil over het wel of niet ontvangen of verzonden zijn van e-mailberichten zullen de logfilegegevens van Geels evenementen dwingend bewijs opleveren. E-mailberichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt.

ARTIKEL 3 MATERIALEN EN DIGITALE INFORMATIE

Alle materialen en digitale informatie die betrekking hebben op de overeenkomst en die in het kader daarvan aan Geels evenementen ter beschikking worden gesteld, zullen op eerste verzoek van de Opdrachtgever aan deze worden overgedragen, doch slechts nadat de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Geels evenementen heeft voldaan. De kosten voor de daartoe benodigde gegevensdragers komen voor rekening van de Opdrachtgever. Alle materialen en digitale informatie die door Geels evenementen ter beschikking worden gesteld aan de Opdrachtgever zullen op eerste verzoek aan Geels evenementen worden overgedragen, voor zover niet anders werd overeengekomen.

ARTIKEL 4 GEGEVENS EN BESTANDEN

Deze Bijlage is van toepassing op de website(s) van Geels evenementen en op alle diensten die via de site(s) worden aangeboden. Geels evenementen behandelt de gegevens van de Opdrachtgever strikt vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij Geels evenementen daartoe wettelijk verplicht is, of als dit voor levering van de diensten noodzakelijk is. Als de Opdrachtgever gegevens aan Geels evenementen verstrekt, dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd. Indien de Opdrachtgever een bestelling doet via de website van Geels evenementen registreert Geels evenementen die bestellingen op naam. De gegevens van de Opdrachtgever worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dat noodzakelijk is om de bestelling van de Opdrachtgever uit te voeren.

ARTIKEL 5 INTELLECTUEEL EIGENDOM

Als de Opdrachtgever Geels evenementen een bericht stuurt, bijvoorbeeld om dat via de website van Geels evenementen te publiceren, geeft de Opdrachtgever Geels evenementen daarmee het recht dat bericht (inclusief de door de Opdrachtgever opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Geels evenementen, waaronder de programmatuur, teksten, beeld en geluid berusten bij Geels evenementen en/of bij diegene van wie Geels evenementen een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder de toestemming van Geels evenementen de op de website van Geels evenementen vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

7 ARTIKEL 6 VEILIGHEID

Gegevens die de Opdrachtgever opgeeft bij Geels evenementen ter zake bankrekeningnummers c.q. creditcards worden via een beveiligd protocol verstuurd. Geels evenementen laat dagelijks een viruscheck uitvoeren, om zoveel mogelijk te waarborgen dat de website van Geels evenementen virusvrij is en blijft. Geels evenementen kan echter de virusvrijheid van de website niet garanderen.

ARTIKEL 7 INFORMATIE VIA DE WEBSITE VAN GEELS EVENEMENTEN

Informatie die de Opdrachtgever op de website van Geels evenementen aantreffen is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Geels evenementen kan echter niet garanderen dat de informatie op de site te allen tijde volledig en juist is. De Opdrachtgever is als gebruiker zelf verantwoordelijk voor zijn beslissingen en daarmee samenhangende acties op basis van de informatie. Op de website van wordt van tijd tot tijd aangepast. Dat geldt ook voor de Algemene leveringsvoorwaarden en voorwaarden die van toepassing zijn op andere services die via de site worden aangeboden. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze op de site worden vermeld. Indien de Opdrachtgever fouten op de website van het Geels evenementen aantreft, stelt Geels evenementen het op prijs indien de Opdrachtgever dat per ommegaande meldt. De website van Geels evenementen bevat mogelijk links naar websites van derden. Geels evenementen selecteert de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Geels evenementen kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van websites van derden.


Klik hier om de leveringsvoorwaarden als PDF te downloaden. 

Contact

Geels evenementen

bezoekadres:
Oosteinde 30
1483 AE De Rijp

T 0224 - 22 30 41
E info@geels-evenementen.nl